Προϊόντα

Η Diolkos3D software ανέπτυξε και παρέχει τα ακόλουθα λογισμικά:

Diolkos

Λογισμικό μελέτης οδικών έργων.

WaterNET-CAD

Λογισμικό μελέτης υδραυλικών δικτύων.

FastTerrain

Λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους και υπολογισμού εκσκαφών/επιχώσεων.